Afrit N57

Op 8 januari 2007 is er tussen Honte en de gemeente Middelburg een gesprek geweest over de afrit van de N57 en de consequenties voor de gebouwen van de roeivereniging. De N57 gaat door kopte de PZC. Gemeente Middelburg moet nu vaart maken om de ontsluitingen van de N57 op tijd klaar te maken. De planvorming is nu dan ook gestart. Gemeente Middelburg heeft als uitgangspunt genomen dat de roeivereniging op de huidige locatie blijft zitten. Mogelijke aanpassingen aan het gebouw zijn daarbij echter niet uitgesloten.

Even eerst iets over de N57. De ontsluiting van de N57 richting het Damplein zal via de Havendijk geschieden. Verkeer van en naar de binnenstad zal dus achter het clubhuis langs lopen, met de weg op het niveau van de woningen aan de Havendijk. Tussen deze weg en de woningen komt nog een parallelweg met parkeerstrook voor de bewoners. Fysiek houdt dit in dat de hoofdontsluiting richting het water opschuift, op de plaats waar nu de groenstrook zit. De parallelweg zal op de plaats komen van de huidige Havendijk.

Fietsers en voetgangers krijgen een plaats tussen de hoofdweg en het water. Ter plaatse van de Punt, waar de gemetselde kademuur ophoudt, zal een hellingbaan naar beneden worden aangelegd voor het fiets-/voetpad. Dit fiets-/voetpad zal worden doorgetrokken langs het Kanaal Door Walcheren tot het aquaduct. De hoogte van het pad ligt veel lager dan de hoofdweg, ongeveer het peil van het maaiveld bij de fietsenrekken achter het clubhuis. Het hoogteverschil tussen het fiets-/voetpad en de hoofdweg wordt overbrugd met een damwand. Achter het clubhuis wordt ruimte gemaakt zodat de bestaande ingang eventueel kan blijven.

De plannen die wij op de achtste hebben gezien, betreffen alleen het verloop van de weg naar de N57. Tijdens de bespreking bleek dat de weg met fiets-/voetpad nog steeds over het clubhuis loopt. De komende vier weken gebruikt de gemeente om het bestaande gebouw in te meten en de plannen gedetailleerder te bekijken. Ze gaan onderzoeken of de ruimte tussen de woningen en het clubhuis beter benut kan worden voor het plaatsen van de parallelweg met parkeerstrook, de hoofdweg, damwand en fiets-/voetpad. Mogelijk kan daarmee het clubhuis gespaard blijven. Wij gaan zelf daarna onderzoeken of de huidige toegang ook geschikt is om in de toekomst een opgeriggerde acht op het vlot te krijgen. Daarvoor wachten we op goede tekeningen van de gemeente. Eventuele aanpassingen aan het gebouw zijn daarbij niet uitgesloten.

Mocht toch blijken dat de weg niet versmald kan worden, dan hebben we een veel complexere situatie. Mogelijk moet dan het clubhuis met materiaalloods plaats maken voor nieuwbouw. Zover is het (gelukkig) nog niet. We gaan daar op dit moment ook nog niet op vooruitlopen. Wel is er begin februari 2007 een nieuwe afspraak gepland met de gemeente.

Marco Welhuis.

Nieuws archief